MANDA YOK, YA İSTİKLAL YA ÖLÜM VAR.

“MANDA YOK, YA İSTİKLAL YA ÖLÜM VAR.” — Mustafa Kemal Paşa

Maalesef gündem yine 1919'a ve mandacılığa geri döndü; Avrupa ve Amerikan mandacılığında medet uman “beyin tembelleri”nin sayısı gittikçe artmakta.

Bugün, Atatürk’ün birkaç sözünü hatırlamakta fayda var;

“Ahmaklar, memleketi Amerikan mandasına, İngiliz himayesine terk etmekle kurtulacak sanıyorlar. Kendi rahatlarını temin etmek için bir vatani ve tarih boyunca devam edip gelen Türk istiklalini feda ediyorlar.”

“Biz başarılı olacağız. Buna şüphem yok. Acaba zafere kavuştuğumuz ve memleketi kurtardığımız zaman Osmanlı ricalinin (yöneticilerinin) ileri gelenleri utanmak hissini duyabilecekler mi? Öyle bir manda istenecek veya verilecekmiş ki, hakimiyet hakkına, dışarıda temsil hakkımıza, kültürel bağımsızlığımıza, vatan bütünlüğümüze dokunulmayacakmış. Buna ve böylesine, Amerikalılar değil, çocuklar bile güler. Her şeyin başında Amerikalılar kendilerine hiçbir menfaat temin etmeden böyle bir mandayı niçin kabul etsinler? Amerikalılar bizim kara gözlerimize mi aşık olacaklar! Bu ne hayal ve ne gaflettir! Hayır paşalar hayır, hayır, beyefendiler hayır, hayır, hayır hanımefendiler hayır, manda yok, Ya istiklal ya ölüm var.”

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.