Jak jeździć zgodnie z przepisami?
Tomek Rzepiak
11

Przeczytałem artykuł z nadzieją, że znajdę tutaj odpowiedź na pytanie, które jednocześnie jest tytułem — “Jak jeździć zgodnie z przepisami?”

Niestety odpowiedzi na to pytanie nie uzyskałem. Stąd moje pytanie — po co taki chwytliwy tytuł, skoro w artykule poruszono jeden, oczywisty dla wszystkich temat — prędkość…?

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.