Pointer in C

บทความนี้เขียนเพื่อช่วยอธิบายบางคนที่ยังงงในเรื่อง pointer

หลายครั้งที่โปรแกรมเราต้องบัคเพราะชี้ pointer มัว หรือเขียนโปรแกรมไปทั้งๆที่ยังไม่เข้าใจว่าทำไมบางครั้ง ใช้ * บางครั้ง **

จะขอข้าม pointer พื้นฐานไปนะครับจะอธิบาย pointer ที่ใช้ใน link list บทความที่แล้ว

เริ่มด้วยเราจะใช้ struct เดียวกันกับ link list ที่แล้วเลย

สมมุติว่าเรา run code ดังนี้

NODE *p,block;
p=█
p->value=10;
p->nextnode=NULL;

โดยเราให้ pointer p เราชี้ไปที่ address ของ block แล้วก็กำหนดค่าผ่าน pointer

หน้าตาโดยคร่าวๆก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งเวลาเราต้องการแก้ไขค่าต่างๆเราสามารถทำผ่าน pointer ได้ปกติ

function(p);

การที่เรากำหนด function ให้ส่ง *p ทำให้ function เราสามารถแก้สิ่งที่อยู่ใน address ที่ส่งมาได้
แต่ใน การทำ link list ในบางครั้งเราจำเป็นต้องแก้ไขตัว pointer ที่เป็นหัวด้วย
ในกรณีนี้เราไม่สามารถไปแก้ได้เพราะเราต้องแก้ไขค่า pointer p แต่สื่งที่แก้ได้มีเพียว address ที่ p ชี้ไปเท่านั้น

function(&p);

ถ้าเราส่งเป็น address ของ pointer p แทน เราจะสามารถแก้ ค่าของ pointer p ได้ และยังคงมี address ที่ p ชี้ไปทำให้เรายังคงสามารถแก้ข้อมูลใน block ได้อยู่ดี

Core dump

เขียน link list บน linux คงคุ้นเคยกับคำนี้ดี ไม่ core dump
ส่วนมากนั้น core dump มันเกินจากการพยายามดึงข้อมูลจาก address ที่ไม่มีอยู่
ควรตรวจสอบทุกกรณีแล้วหากรณีที่มีปัญหาออกมาแก้

ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง

บางครั้งทำ pointer ก็สับสนกันบางจะขอยกตัวอย่างซึ่งพึ่งเกิดต้องเขียนบทความ link list

จากที่เขียนตอนนั้นก็คิดไว้ประมาณว่าถ้าไม่มีอะไรก็ให้ node ใหม่ไปเลยถ้ามี node อยู่แล้วก็ขยับไปให้สุดแล้วเอา node ใหม่ต่อท้าย
ลองรันดู ก็เหมือนจะปกติดี

createnode(&head,10);
createnode(&head,20);

จากการ run ไปแล้ว แสดงผลก็ปกติดี (10->20) แต่พอใส่ค่าไปเยอะๆมันดันแสดงแค่สองตัวสุดท้าย
เหตุผลก็เพราะต้องที่ขยับไปตัวสุดท้ายนั้นได้ใช้ address ของ pointer head มาขยับทำให้หัวมันขยับไปตลอด

ดังนั้นจึงแก้โดยสร้างตัวแปร pointer tmp มาเก็บ pointer แล้วค่าเลื่อนจาก tmp เอาหัวจะได้ไม่ขยับ

หวังว่าจะช่วยให้หายสงสัยเรื่อง pointer ได้นะครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.