เส้นตรงที่เท่ากัน


เราเห็นเหมือนกันไหม

ว่าเส้นขอบฟ้าของทะเลเวลาที่เรามองออกไปไกลสุดลูกตา

มันจะเป็นแค่เส้นตรงๆเส้นหนึ่ง

ซึ่งเราคิดว่าคงไม่น่าจะมีใครที่พิเศษไปกว่าใคร

ในการที่จะมอง”เส้นตรงเส้นนั้น”เป็นอย่างอื่น

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.