സാന്‍ പോഞ്ഞിക്കര
സാന്‍ പോഞ്ഞിക്കര

സാന്‍ പോഞ്ഞിക്കര

ശീതീകരിച്ച ചതുരക്കള്ളികൾ‍ക്കുള്ളിൽ‍ 'ഇക്ഷ' ഇണ്ണ ഇത്ഥ ഇമ്മ വരക്കുന്ന ഒരു ഇടുക്കിക്കാരൻ‍ ... Verified member of AMIT(അമിട്ട്)

സാന്‍ പോഞ്ഞിക്കര hasn’t been active on Medium yet. Check back later to see their stories, claps, and highlights.