มาลองใช้ SonarQube ในตรวจสอบคุณภาพโค๊ดของเรากันเถอะ
Nattawut Ruangvivattanaroj
231

วิธีการติดตั้ง sonarqube จำเป็นต้องติดตั้งด้วย Docker เท่านั้นเหรอครับ พอจะมีวีธีการติดั้งแบบอื่นไหมครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.