DevOps 101

DevOps คืออะไร? - DevOps เกิดขึ้นจากคำสองคำคือ Development และ Operations โดยมีเป้าหมายให้ Development Team และ Operations Team ทำงานร่วมกันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร

หลักการที่สำคัญของ DevOps มีอยู่ 3 ข้อคือ

  • Culture: เน้นให้องค์กรตั้งเป้าหมายเดียวกัน
  • Automation: ปรับขั้นตอนการทำงานต่างๆให้เป็นอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Development, Deployment หรือ Delivery
  • Measurement: มีการวัดผลของทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจให้เรามองภาพของ DevOps คือ สิ่งที่ช่วยทำให้การ developing, deploying และ operating ทำงานได้อย่่างมีประสิทธิภาพ

CAMS คือคำย่อที่ใช้อธิบายกระบวนการของ DevOps ประกอบไปด้วย

  • Culture คือการลดช่องว่างระหว่างทีม Development และ Operations โดยให้ทำงานร่วมกันเพื่อรับรู้ทุกขั้นตอนการปฏิบัติร่วมกัน ช่วยลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆ
  • Automation คือการทำให้ทุกขั้นตอนสามารถทำงานได้อย่างอัตโนมัติ ลดระยะเวลาการทำงาน ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น เพิ่มความมั่นคงในการปฏิบัติงาน
  • Measurement คือการวัดผลการปฏิบัติงานในทุกขั้นตอน เพื่อดูว่ามีปัญหาเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหน ใช้เวลามากเท่าไหร่ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
  • Sharing คือการแบ่งปันทุกอย่างร่วมกันในทีม ไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือ การ coding เพื่อให้ทุกคนในทีมมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานร่วมกัน รวมถึงการร่วมกันยอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นและช่วยกันแก้ไขปัญหา

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade