Pornpat Pimjaroen

Pornpat Pimjaroen

ผู้ฝึกฝนการทำงานแบบ Agile. รักในการทำ Software ที่ศึกษา UX. เพื่อลด Software ที่ไม่มีคนใช้ ตอบโจทย์ปรับตัว รู้เท่าทันกับ โลกที่เปลี่ยนเร็วมากๆ