Hola Món — Comunicat de Pirates Industrials

Benvolguts Pirates,

Normalment un comunicat és un tros ben llarg de text avorrit, però estem al segle XXI:

Podem estar d’acord en que Rajoy no és la persona més brillant del món. Però la seva conclusió ens pot servir per a mostrar que hi ha un tema important darrera de les seves paraules: El futur serà molt diferent. El futur és ara:

(el vídeo té subtítols en Català i Castellà, entre d’altres llengües)

Un conjunt de pirates inquiets pel futur, i desitjosos de futur, hem creat un corrent de debat que intentarà abordar moltes qüestions actuals i futures que trobem que tenen un espai significatiu dins de l’esperit i ideari pirata, i que actualment no hi troben el seu lloc. De fet els promotors d’aquesta sectorial creiem que tot debat polític queda manifestament invalidat si no aborda aquests temes que estan avesats a canviar les regles del joc d’una forma profunda.

En primer lloc aquest corrent abordarà la desaparició del treball per automatització, tant en una dimensió d’anàlisi d’un fenomen inevitable com a un objectiu en ell mateix. Relacionat amb aquest punt, la discussió d’una Renda bàsica universal, entre altres sistemes de redistribució, com a mecanisme de transició.

Tindrà un enfoc important en els comuns (o procomú), en el sentit essencial de béns globals que beneficien a tothom, solucions globals, definitives a problemes existents. La ciència com a comú, el programari lliure, Internet, el P2P, bitcoin i el blockchain… Discutint especialment el paper i els mecanismes de la ciència, de la seva transparència i accessibilitat i del seu impacte en el pensament racional.

Posarà en el centre del discurs l’empoderament de l’individu, a través de l’ús de les eines perquè pugui dependre d’ell mateix i ser responsable del seu destí. DIY, alfabetització digital i coneixement mínim de ciències cognitives per a entendre els propis límits.

Debatrà seriosament la idea de la intervenció humana sobre l’entorn i la natura, reconeixent, la seva responsabilitat en el canvi climàtic, i la seva capacitat per a alterar el clima en un sentit contrari. Transhumanisme, enginyeria genètica, exploració espacial.

Aquests són temes que creiem cabdals pels anys que vénen, per aquest segle i per al futur de la humanitat i el seu llegat. Creiem que són temes importants no sols a llarg termini, sinó a curt i immediat.

Acompanyeu-nos al debat a través dels canals:

Pirates Postindustrials

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store