Kyiv Not Kiev

Dmytro Zolotukhin
Aug 22, 2018 · 4 min read

Як часто, повертаючись додому, ви летіли не в рідний Kyiv, а в “радянський” Kiev? Міжнародні авіаперевізники часто транслітерують назву міста Київ саме так. А ще на Kiev вказують безліч дорожніх знаків, про нього йдеться в незчисленних інформаційних табло та повідомленнях на відповідних веб-сайтах. Навіть авторитетні медіа використовують таку транслітерацію у своїх статтях.

Можливо, для когось написання назви міста не виглядає суттєвою проблемою. Проте латинізований «Kiev» дійсно використовували лише в роки існування СРСР, сьогодні ж уживання такої форми є екзонімом та не відповідає українському написанню і чинному законодавству. Міністерство інформаційної політики України вже деякий час працює над зміною написання назви столиці латинською мовою.

Як з’явилися некоректні написання?

Некоректне відтворення іншими мовами назв міста Київ як Kiev, Kiew, Kijow виникло у зв’язку з використанням мови-посередника і закріпилося у багатьох країнах як екзонім. Водночас, простежується тенденція до написання назви столиці України з української мови: Kyiv.

Що говорить міжнародне право?

Резолюції конференцій ООН із стандартизації географічних назв рекомендують країнам скоротити використання екзонімів (традиційних назв) та надавати пріоритет національним офіційним назвам у публікаціях, документах і картах, при транслітерації зарубіжних топонімів (з мов, графіка яких базується не на латинському шрифті) користуватися системами латинізації, прийнятими і рекомендованими Групою експертів ООН з географічних назв (за поданнями країн).

Для міжнародного використання українських географічних назв застосовується українська система латинізації, рекомендована Резолюцією Х/9 «Про латинізацію українських географічних назв» Десятої Конференції ООН з стандартизації географічних назв (м. Нью-Йорк, 2012 р.).

На цій конференції також схвалено «Топонімічні настанови для видавців карт та інших видавців (для міжнародного використання). Україна», де надано правила написання українських географічних назв та їхнього відтворення латиницею, інформацію про адміністративно-територіальний устрій України (українською мовою та латиницею), які розміщено на сайті Групи експертів ООН з географічних назв.

Що говорить українське законодавство?

За інформацією Держгеокадастру назви географічних об’єктів України передаються літерами латинського чи іншого алфавіту унормованої з державною мовою назви географічного об’єкта відповідно до статті 6 Закону України «Про географічні назви», таблиці транслітерації українського алфавіту латиницею, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» та Правил написання українських географічних назв на картах та в інших виданнях, затверджених наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 29 липня 2014 року №282, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2014 року за № 957/25734.

Що ми робимо?

Щоб вирішити проблему написання, в липні МІП зібрало на нараду представників Міністерства закордонних справ України, Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, Державної авіаційної служби України, Державної служби України з безпеки на транспорті. Учасники засідання обговорили обґрунтування некоректності транслітерації назви м. Київ, можливості залучення дипломатичних представництв України за кордоном до вирішення питань, а також проведення інформаційної кампанії.

З метою приведення назв українських аеропортів у відповідність до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року №55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею», Державіаслужба звернулась до Виконавчого директора Міжнародної асоціації повітряного транспорту (ІАТА) з проханням внести зміни в бази даних кодів аеропортів. Після проведення відповідних заходів з перевірки даних аеропортів, зміни будуть опубліковані в щомісячному бюлетені ІАТА.

Із метою забезпечення коректного використання міжнародною спільнотою українських географічних назв, Держгеокадастр постійно здійснює заходи з поширення інформації про унормовані назви географічних об’єктів України. За поданням Держгеокадастру в 2016–2017 роках у Базі географічних назв світу Групи експертів ООН з географічних назв (UNGEGN World Geographical Names) виправлено помилки в написанні назв міст України латиницею, а також у зв’язку з перейменуванням міст Дніпропетровська, Кіровограда та Дзержинська внесені відповідні зміни. Назва столиці України у цій базі наводиться латиницею як Kyiv. У 2017 році Держгеокадастр оприлюднив відомості з Державного реєстру географічних назв про унормовані назви географічних об’єктів України українською мовою та латиницею. Видаються карти України та її регіонів, а також плани міст (Київ, Львів, Одеса тощо), де географічні назви передані латиницею.

Чому це важливо?

Поширення інформації серед міжнародної спільноти про унормовані українські географічні назви сприятиме їх відтворенню іншими мовами без посередництва будь-якої іншої мови. Таким чином, використання «Kyiv» замість «Kiev» сприятиме звільненню нашої країни від російської тіні в ще одній сфері.

Dmytro Zolotukhin

Written by

Ex-deputy minister of information policy of Ukraine. Founder of the Institute for Postinformation Society. Founder of OSINT.Academy. Infowars practician.

More From Medium

More from Dmytro Zolotukhin

More from Dmytro Zolotukhin

Democracy vs Ochlocracy

More from Dmytro Zolotukhin

More from Dmytro Zolotukhin

KYIV — NOT KIEV

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade