Arne Nilis Keynote Video

Potvos video
Jan 3 · 2 min read

Om potentiële klanten te overtuigen maakte Potvos video een keynote video.

Ook zo een filmpje? Contacteer ons!

Arne Nilis

Arne Nilis is een veelgevraagd spreker rond gokverslaving. In meerdere scholen, organisaties en sportclubs deelt hij zijn verhaal hoe hij op zeer jonge leeftijd in contact komt met de gokwereld. Een authentiek verhaal van een talentvolle voetballer, maar ook van de keerzijde van de medaille, een gevecht tegen zijn gokverslaving die hem op de rand van de afgrond bracht.

Op 7 februari 2016 wordt Arne opgenomen in een verslavingskliniek en vindt hij een nieuwe manier van leven zonder het gokken. Een inspirerend verhaal over teleurstellingen, verdriet, hoop & kracht. Vandaag maakt ervaringsdeskundige Arne Nilis zich sterk om het taboe rond gokverslaving te doorbreken, bewustwording te maken en lotgenoten te coachen.

Arne Nilis op studiedag De Grote Verleidingen 2019.

Scenario

Arne Nilis benaderde Potvos midden september met de vraag om zijn keynote op te nemen en te verwerken in een aftermovie verrijkt met interviews van aanwezigen.

Het filmpje staat op de website van Arne Nilis en heeft als doel potentiële klanten te overtuigen om Arne te boeken om een lezing over gokverslaving te geven.

Productie

Opnames gebeurden met een technische crew van twee personen. Arne zijn keynote en de twee interviews werden te plaatste opgenomen in het Casino te Meulenberg.

Eindresultaat

De keynote video van Arne Nilis kan je hier bewonderen:

De keynote video om klanten aan te trekken.

De video wordt gebruikt om op zijn website te plaatsen en promotie te maken op social media:

Potvos video

Written by

Potvos maakt plezante bedrijfsvideo’s met een verhaal. Met een klein team van freelancers maken we leuke filmpjes in Hasselt.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade