epihunter Explainer Video

Potvos video
Dec 23, 2019 · 2 min read

Explainer video

Om potentiële investeerders te overtuigen maakte Potvos video een explainer video.

Ook zo een filmpje? Contacteer ons!


Scenario

Midden november contaceert de CEO’s van epihunter Potvos video om een explainer video te maken. De explainer video heeft als doel potentiële investeerders aan te trekken op het jaarlijkse EIT Health Catapult evenement.

De insteek van de video is om het product van epihunter, een applicatie die absence epilepsie detecteert voor te stellen aan het publiek, voor te stellen. In minder dan twee minuten wordt het verhaal en de toekomst van epihunter toegelicht.

Het filmpje wordt verspreid op de website van epihunter en EIT Health en getoond op de finale van EIT Health Catapult.

De teksten schreven de heren van epihunter zelf. Als locatie werd de voormalige Corda Incubator in Corda 1, Corda Conference en het kantoor van epihunter gebruikt.


Productie

Opnames gebeurden met een technische crew van twee personen. Alle sprekers in het filmpje zijn founders van epihunter.

Met dit filmpje won het team achter epihunter de finale van EIT Health Catapult 2019. De uitslag van de finale staat op de website.

epihunter wint de EIT Health 2019 catapult!
epihunter wint de EIT Health 2019 catapult!

Op exact één week tijd werden alle interviews afgenomen, alle voice-overs ingesproken en het filmpje gemonteerd tot het eindresultaat.


Eindresultaat

De explainer video van epihunter kan je hier bewonderen:

De explainer video om investeerders aan te trekken.
Potvos video

Written by

Potvos maakt plezante bedrijfsvideo’s met een verhaal. Met een klein team van freelancers maken we leuke filmpjes in Hasselt.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade