I.C.O.N. Brand Awareness Video

Potvos video
Dec 23, 2019 · 1 min read

Brand awareness video

Om een online trainingsprogramma te introduceren maakte Potvos video een brand awareness video.

Ook zo een filmpje? Contacteer ons!


Scenario

Begin juli contacteert de vertegenwoordiger van I.C.O.N. Belgium Potvos video om een brand awareness video te maken. De brand awareness video heeft als doel om nieuwe kappers aan te moedigen om deel te nemen aan het online coachingsprogramma van I.CO.N..

De insteek van de video is om de webinars en de bijhorende coachings in de salons voor te stellen aan potentiële klanten. Op een halve dag werden alle interviews opgenomen.

De filmpjes worden verspreid op de social media kanalen van I.C.O.N. België.

De teksten schreef de vertegenwoordiger van I.C.O.N. zelf. Als locatie werd het salon Studio 156 te Hasselt gebruikt.


Productie

Opnames gebeurden met een technische crew van twee personen. De spreker is de vertegenwoordiger van I.CO.N. zelf.

Na een opname dag van 3 uur werden 29 UHD-shots in Apple ProRes opgenomen, goed voor 222GB aan video.

Video opname I.C.O.N. Belgium.

Potvos video

Written by

Potvos maakt plezante bedrijfsvideo’s met een verhaal. Met een klein team van freelancers maken we leuke filmpjes in Hasselt.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade