IdentIT Teaser Video

Potvos video
Dec 23, 2019 · 2 min read

Teaser video

Om nieuwe klanten en werkkrachten aan te trekken maakte Potvos video een teaser video.

Ook zo een filmpje? Contacteer ons!


Scenario

Begin juli contacteren de twee jonge oprichters van IdentIT Potvos video om een teaser te maken. De promovideo heeft als doel nieuwe gemotiveerde werkkrachten aan te trekken en potentiële klanten te overtuigen.

De insteek van de video is om identity en access management op een begrijpbare en sexy manier voor te stellen. Veel pas afgestudeerde IT’ers, maar ook bedrijven weten niet precies wat identity en access management juist inhoudt. Met dit filmpje wil IdentIT daarop inspelen.

Het filmpje wordt verspreid op de website van IdentIT op LinkedIn, Instagram en Facebook. Via gerichte campagnes wordt de video getoond aan potentiële nieuwe werkkrachten en mogelijke partners.

De teksten schreven de heren van IdentIT zelf. Als locatie werd het kantoor van IS4U, de relaxruimte van Cronos in Edegem en de afhaalchinees Mei Mei House te Deurne gebruikt.

IdentIT team.

Productie

Opnames gebeurden met een technische crew van twee personen. Alle acteurs in het filmpje zijn werknemers van het nagelnieuwe IdentIT.

Na een draaidag van 09u00 tot 19u00 waren 163 UHD-shots opgenomen in Cinema DNG RAW 25fps, goed voor 482GB aan 4K video.

Twee weken na de opnamedag werden ze uitgenodigd op ons nieuw kantoor in Corda A. Met een pintje in de hand bekeken we het eindresultaat en gaven ze feedback. Met trots kunnen we zeggen dat op een quote toevoegen na, de video van de eerste keer geheel naar wens is!

IdentIT op bezoek bij Potvos.

Eindresultaat

De twee teasers van IdentIT kan je hier bewonderen:

De video om nieuwe werknemers aan te trekken.
De video om nieuwe klanten aan te trekken.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade