PROOI Podcast

Potvos video
Dec 30, 2019 · 1 min read

Samen met Jabulon wil Potvos video een online serie produceren in het najaar van 2020. Om reclame te maken voor de serie “Prooi” wordt een reeks podcasts online geplaatst.

Ook zo een podcast? Contacteer ons!

Scenario

Het verhaal van de podcast is een van de beginscènes van de serie Prooi. Harry Hedon wordt ontvangen in de radio studio en beantwoord enkele vragen. Wanneer Harry even wegdroomt horen we zijn herinneringen.

Deze podcast is de eerste in een reeks die gemaakt zal worden om het verhaal voor te stellen en te promoten.

Het scenario van de podcast is geschreven door Eddy Vereycken, tevens de scenarist van de serie Prooi net als Harry Hedon en Sarpong.

De andere sprekers in de podcast zijn de acteurs in de serie.

Coverfoto podcast door Adriaan Greyling via Pexels.

Eindresultaat

De eerste podcast van Prooi kan je hieronder beluisteren:

Podcast PROOI.

Meer podcast voor deze serie zijn in de maak.

Als bonus hebben we ook een korte piloot scène gedraaid. In onderstaand fragment is Bijou net thuisgekomen na een nachtje stappen. Bijou begint al zingend te koken. Harry kan niet slapen met haar lawaai en moet morgen vroeg opstaan.

Potvos video

Written by

Potvos maakt plezante bedrijfsvideo’s met een verhaal. Met een klein team van freelancers maken we leuke filmpjes in Hasselt.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade