» កុំធ្វើខ្លួនជាឫស្សីគីមីជាគំរូទំពាំង «

«ឫស្សីថ្ងៃណាមួយគង់តែស្លាប់មិនអាចចៀសបានឡើយ

ទោះបីជាយើងខំខែវាអោយល្អយ៉ាងណាក៏ដោយ។ ហេតុនេះ យើងចំបាច់ត្រូវតែបណ្តុះទំពាំងអោយបានល្អ។»

«បើ​យើង​ធ្វើ​ជា​ឫស្សី យើង​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​ឫស្សី​ដែល​មាន​សមត្ថភាព ជា​ឫស្សី​ដែល​មាន​គល់​រឹងមាំ ឫស្សីមិនស្អុយ ទើប​ជា​ឫស្សី​គំរូ ។ យើង​មិន​អាច​ធ្វើ​ជា​ឫស្សី​កំពុក​បាន​ទេ។ បើ​យើង​ធ្វើ​ជា​ឫស្សី​កំពុក យើង​នឹង​បាន​មកវិញនូវ​ទំពាំង​​មួយ​គុម្ព​ដែល​កំពុក»។

ពៅស្រី

Like what you read? Give Pove Srey a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.