អរុណសួស្ដី

រាត្រីសួស្ដី

មនុស្សល្ងង់ចង់គ្រប់គ្រងផែនដី មនុស្សឆ្លាតចង់គ្រប់គ្រងខ្លួនឯង.

ពៅស្រី

Like what you read? Give Pove Srey a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.