Ekmeğinizi saklarken küflenmemesi için;ekmek kutusunun içerisine bir tatlı kaşığı kadar tuz koyun.& #Faydaları, #Kahvaltılık, #Manset, #Tasarruf http://pratikbilgiler.gen.tr/ekmek-kuflenmesini-nasil-onleriz/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.