อนาคตของ Ethereum ที่ฝากความหวังไว้กับ Proof of Stake
Chawansit
544

ขอบคุณครับ

ผมขอถามอีก 1 คำถามครับ ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม ที่ PoS Validate จะได้รับนั้น จากการยืนยันธุรกรรมเลยใช่ไหมครับ ไม่ใช่การรอดอกเบี้ยรายปี

ETH จะไม่ใช้ความแรงของ CPU , GPU อาศัยระยะเวลาในการตรวจสอบธุรกรรมแทน ตามระยะเวลาที่ ETH กำหนด ถ้าผมใช้ คอมพิวเตอร์ 50 เครื่อง ด้วย ETH 50 Wallet หมายความว่า ผมก็จะเจอบล็อกได้มากขึ้น ใช่หรือไม่

เพราะ ETH จะเพิ่มระยะเวลาการเจอบล็อก หรือ ยืนยันการทำธุรกรรมของ computer เครื่องหนึ่งๆ กรณี ผมใช้หลายเครื่อง เท่ากับเพิ่มโอกาส การได้รับค่าธรรมเนียมใช่หรือไม่

ขอบคุณครับ

Like what you read? Give Pracha Rakchat a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.