ทำไมเด็กสมัยใหม่จึงลาออกจากองค์กร แล้ว องค์กรควรทำอย่างไร

จากความเห็นและประสบการณ์ส่วนตัวน่าจะพิจรณาได้ดังนี้

ทำไมเด็กรุ่นไหมถึงลาองค์กร?

โดยความเห็นส่วนตัวแล้ว เด็กรุ่นใหม่เองนั้นคงแบ่งออกได้สองกลุ่มหลักๆ

 1. กลุ่มที่เรียนจบทำงานให้ผ่านไปวันๆ
 2. 2.กลุ่มที่ไฟแรงมีความคิดสร้างสรรค์ พยายามหาสิ่งแปลกใหม่มาเติมให้กับองค์กรเสมอ

กลุ่มแรก คงไม่ใช่ปัญหามักจะปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ หรือไม่ผ่าน Qualify ขององค์กรก็ถูกเชิญออกไปเอง

กล่มหลัง คือกลุ่มที่ ค้นพบตัวเองแล้วและคาดหวังว่าง องค์นี้เป็นสถานที่ที่เค้าจะมาทำตามความฝัน เพื่อพัฒนาตัวเองหรือสร้างความเปลี่ยนแปลง

กลุ่มคนรุ่นใหม่ไฟแรง กลุ่มที่พยายามปรับเปลี่ยน และ หาสิ่งใหม่ๆมาให้องค์กรจะออกจากองค์ด้วยปัจจัยหลักๆ

 • ถูกแรงต้านจากคนรุ่นเก่า วิธีการทำงานเก่าๆของ ภายในองค์กรทำให้รู้สึกอึดอัด
 • ความคาดหวังและการรับรู้กับภาพองค์กร ก่อนมาร่วมงาน ไม่ตรงกับที่รับรู้ได้จากภายนอก
 • หัวหน้างานไม่สนับสนุนผลักดัน และ ไม่มอบหมายงานที่ challenge หรือ รู้สึกว่าได้พัฒนาในสายงาน หรือ วิชาชีพ
 • เมื่อผลงาน หรือ กระบวนการใหม่ๆที่พยายามเปลี่ยนแปลงการทำงานให้ดีถูกนั้นถูกมองว่าเป็นปัญหา ด้วยเหตุเพียงว่าไปเปลี่ยนแปลงกระบวนการทำงานแบบเดิม โดยไม่ได้มองที่ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเกณท์
 • ทุกข้อข้างที่กล่าวเป็นเหตุปัจจัยสะสมที่มีผลต่อการออกจากองค์กรของคนรุ่นใหม่ แต่ trigger สำคัญที่ทำให้ตัดสินน่าจะเป็นเรื่อง ความสัมพันธ์ กับเพื่อนร่วมงานและหัวหน้าที่เป็นระดับสั่งการโดยตรง หาเพื่อนร่วมงานที่ใกล้ชิดหรือหัวโดยตรงมองไม่เห็นศักยภาพไม่พยายามให้กำลังและ defense มักจะเป็น trigger สำคัญที่ทำให้ตัดสินใจลาออก

องค์กรควรทำอย่างไร?

 • แสดงถึงวัฒนธรรมองค์กร สร้าง psychological contact ที่ชัดเจนที่ชัดเจนเพื่อคัดคนที่ใช่ตั้งแต่แรก
 • สื่อสารให้เห็นถึงข้อจำกัดหรือระเบียบ และผลกระทบ ในการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแต่แรก
 • ควรมี sandbox หรือ side project เพื่อจำกัดผลกระทบและความเสี่ยงเพื่อให้ทบลองไอเดียอะไรใหม่ๆ และ ควรมีนนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมเพื่อนำไอเดียนั้นมาใช้งานในองค์กรอย่างชัดเจนและเป้นขั้นเป็นตอน
 • ควรมีเพื่อเลี้ยงหรือ mentor ที่เข้าใจ ความcreative ความคิดสร้างสรรค์ และอีกมุมหนึ่งก็เข้าใจในข้อบังคับและวัฒนธรรมองค์กรและสื่อสารถึงคนรุ่นใหม่ได้อย่างดี

เมื่อพิจรณาจาก Peacock in the land of penguins แล้วสรุปและอ้างอิง Theory ต่างๆได้ดังนี้

ทำไมเด็กรุ่นไหมถึงลาองค์กร

 1. ทัศนคติต่อการยอมรับเรื่องความแตกต่างของคนในองค์กร
 • Maslow’s — ความต้องการการยอมรับ (esteem needs)
 • Alderfer’s ERG — ความต้องการในการที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น (Relatedness needs)
 • Adams — ความเสมอภาค (equity theory)

หัวใจคือ เด็กรุ่นใหม่ ต้องการการยอมรับ และ ปฎิสัมพันธ์กับคนอื่นในองค์กร แต่ในทางกลับกัน เด็กรุ่นใหม่ก็เชื่อในปัจเจกและความเท่าเทียม เชื่อว่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันและควรได้รับการยอมรับในแบบของตัวเอง ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนหมู่มากจึงจะได้การยอมรับ

2. วัฒนธรรมองค์กร ที่ขาดความ flexibility และ การใช้ culture เป็นกฎหมู่

 • McClelland’s Leaned Needs Theory — ความต้องการอำนาจ (Need for power)

อีกหนึ่งทษฎีสนับสนุนที่เห็นชัด คือการต้องการอำนาจของคนรุ่นเก่า เมื่อปรับตัวไม่ทันหรือรู้สึกว่าเด็กทำงานได้ดี ทำให้รู้สึกถึงการ lost of control สิ่งที่ตอบสนองคือ พยายามดึงเด็กเข้ามาเป็นพวกพ้อง control แต่เด็กใหม่มักไม่ยอมรับสถานการณ์แบบนี้ จึงมักตกอยู่ในสถานการณ์การเอา culture และ ระเบียบมากดดันและบีบบังคับ

3. Opportunity — จากข้อ 1,2 ทำให้เด็กมองหา opportunity ใหม่หากเด็กมีคุณภาพพอ นั้นไม่อยากเลยที่เด็กจะไปหาโอกาสที่เหมาะสมกับตัวเอง

องค์กรควรทำอย่างไร?

ให้และสร้าง Opportunity ขึ้นมาในองค์กร

 • ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
 • ให้โอกาส และ พื้นที่ ในการแสดงความสามารถ
 • ให้โอกาสในการได้รับมอบหมายงายสำคัญ ทั้งในแง่การยอมรับจากเพื่อนร่วมงานและสายอาชีพ

เห็นประโยชน์ Diversify

 • ใช้ประโยชน์จากความหลากหลาย ให้เป็น
Like what you read? Give Prasert Jaipet a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.