Fito krem ne işe yarar?

Cilt Bakımı
Aug 25 · 1 min read

Fito kremi nasıl tarif etsek bilemiyoruz. Çünkü bu kremin birçok rahatsızlığa faydası olduğu gibi birçok tedavi için de uygulanabiliyor.

Gelin bunları sıralayalım;


Öncelikle fito krem bebeklerde kullanılıyor. Pişik tedavisi için fito krem kullanımı oldukça yaygın.

Yaraların hızlı iyileşmesi ve acısının geçmesi için ilgili bölgeye sürülüyor. Buna benzer olarak ameliyat yaraları için fito krem kullanılabiliyor. Son olarak dövme için fito krem kullanımı da mümkün. Bu saydıklarımın ortak özelliği yara oluşu ve acı durumunu gidermesidir.

Fito krem çatlakların tedavisinde de kullanılıyor. Bunun iki örneği var. Emzirme döneminde olan annelerin göğüs uçlarında çatlaklar oluşabilir. Bununla birlikte doğum öncesi ve doğum sonrası oluşan çatlakların tedavisinde de fito krem kullanılabilir.

Bahsettiğimiz bütün problemleri tanımlayan etkileyici bir makale bulunuyor. Buradan fito krem hakkında merak ettiğiniz bütün bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bu bilgiyi paylaşın.

Cilt Bakımı

Written by

Cilt bakımının nasıl yapılabileceği ile alakalı çözümleri anlatan platformdur. İçeriğinde bakım kürleri, bakım teknikleri, doğal bakım gibi bilgiler yer alıyor.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade