Etter snart ett år med sjikane og publisering av løgner om Stormberg, mine medarbeidere og meg selv, ser det ut som Sharif-saken nå er over. Tommy Sharif skrev i går at han aksepterer boten på 20 000 kroner politiet gav han etter hensynsløs adferd og netthets.

Det at Sharif tidligere i år ble dømt på alle punkter i tingretten (se DNs omtale av dommen nedenfor — abo.), og det at boten politiet gav han for samme forholdet nå er akseptert, håper jeg skal gjøre det lettere for andre som utsettes for netthets å ansvarliggjøre de som står bak. …


Jag har aldrig tidigare fått så starka reaktioner på Stormbergs marknadsföring som när vi använde ett samkönat par i en av våra kampanjer.

Vi har alltid varit noga med att använda Stormbergs Kunder som modeller i vår marknadsföring. Vi använder sällan så kallade professionella modeller. Vi önskar att använda oss av vanliga människor, med andra ord; unga, gamla, smala, tjocka, mångkulturella, etniskt norska, heterosexuella, homosexuella och transsexuella.

Image for post
Image for post
Bildtext: Bilden till höger är det som skapade mest reaktioner under våren 2007. Bilden till vänster är tagen till en annan kampanj några år efter.

Det är nu 13 år sedan vi lanserade annonsen som innehöll bilden av ett homosexuellt par. …


Jeg har aldri fått så sterke reaksjoner på Stormbergs markedsføring, som da vi brukte et homofilt par i en av våre annonsekampanjer.

Vi har alltid vært opptatt å bruke Stormbergs Kunder som modeller i vår markedsføring. Vi bruker sjeldent såkalte profesjonelle modeller. Vi bruker turfolk flest, dvs unge, gamle, tynne, tykke, flerkulturelle, etnisk norske, heterofile, homofile og transpersoner.

Det er nå 13 år siden vi hadde en annonsekampanje med et bilde av et homofilt par på tur. Reaksjonene på kampanjen gjorde meg sikrere enn noen gang på at valget vårt om å bruke et mangfold av modeller var riktig.

Image for post
Image for post
Bildet til høyre er det som skapte sterke reaksjoner våren 2007. Bildet til venstre er tatt til en annen kampanje noen år senere.

Turglede til alle
Stormberg dreier seg om å være ute på tur, og vi viser både store og små familier ute på tur i forskjellige sammenhenger i vår markedsføring. For oss var det derfor naturlig å også bruke et godt voksent homofilt par i en av våre kampanjer. Vi var ikke forberedt på de mange reaksjonene vi fikk når annonsene begynte å komme på trykk. …

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store