Business Case eller User Experience Case

Thomas Larsson
Sep 1, 2018 · 3 min read

När sker en bra idé och uppfinningar egentligen? Senaste åren har mitt team försökt hittar ett arbetssätt som ska underlätta stegen från idé till marknad. Vad vi kommit fram till borde inte alls komma som en överraskning.

Vad är en idé, uppfinning eller innovation

För att förstå vårt resonemang så behöver vi klargöra dessa begrepp så vi ser dem.

  • En idé är en tanke som är första stadiet av en innovation.
  • En uppfinning har bevisat att idén skulle kunna fungera. Kanske genom en prototyp.
  • En innovation är en uppfinning som är satt på marknaden där man har en potential att tjäna pengar.

Vi tog en lång fundering över bra uppfinningar som hållit en längre tid. Det var inte förrän i somras jag såg den i sommarstugan.

I den här välordnade lådan hittade vi den. Potatisskalaren Jonas.

Historik

Enligt vad vi kan hitta så startade tillverkningen av Jonas, namngett efter Jonas Ahlströmer som fick potatisen populär i Sverige, 1953. Då av AB Mekanoverken med huvudmännen Oscar Lundin och Sune Sjöberg. Sedan dess har det sålts över 100 miljoner exemplar i 40 länder. Patentet är fortfarande intakt och flera har försökt kopiera denna klassiker. IKEA inte minst. Idag kostar den runt 30 kr i handeln.

Business Case

I denna modell så utgår du från den hypotetiska marknaden, kunden och problemet samt kostnader och slutligen vinsten. Här görs även riskbedömning och andra utvärderingar på teoretisk bas.

När ett Business Case är godkänt, ofta där man har minst risk, så försöker man hitta en lösning på problemet för kunden. Uppfinningen.

Vackert i teorin. Men så här har ingen uppfinning i historien gått till.

Eller tror ni att uppfinnaren av potatisskalaren tänkte.

Vi patenterar detta och säljer i 40 länder så köper kunderna 100 miljoner exemplar.

Skulle inte tro det.

Med dagens, ibland skrattretande bedömningar ser det ut så här.

Det är 1 miljard människor som skalar potatis. Om vi tjänar 1 kr per skalare så får vi in 1 miljard. Då borde vårt bolag vara värt minst 10 miljarder.

Hänvisar till Ubers värdering som inte gick ihop även om alla taxibilar i världen var Ubers

Så uppfinning kommer inte från ett Business Case.

Uppfinning är inte heller något som kommer snabbt. När det gäller fysiska produkter så presenterar Sveriges Innovatörsförening denna tidsaxel.

User Experience Case

Vad vi upptäkt är att om man utgår från att först se om kunderna vill ha din produkt så är det enklare att prissätta den när den är verifierad.

Det vi ser är att våra antaganden nästan alltid är fel i något perspektiv. Det får vi reda på när vi visar detta för presumtiva kunder.

Men det gör inget. Här är det fortfarande enkelt och billigt att göra nya tester. Nya experiment. Tills vi har hittat en riktig lösning på problemet.

När kunderna säger:

Hurra. Den där produkten vill vi ha! Den löser ju mitt problem.

Vad de inte efterfrågar är om Du har ett bra Business Case.

Är Business Case inte aktuellt att gör längre?

Vad som inte är rätt är att starta med ett Business Case och hoppas på att hitta ett problem och en uppfinning kring problemet som sedan blir en innovation.

När du ha en produkt alla verkar älskar och frågar dig:

Varför finns inte den här produkten redan?

Då ska du göra ett Business Case. Sen hur du skapar det på ett intelligent sätt är en annan historia som vi får återkomma till.

/T

Thomas Larsson

Written by

Creative author, speaker, coach and facilitator who challenge Status Que.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade