Projekty ze života: Martin Perlík — konzultant a projektant rekonstrukcí RD a bytů

Martin Perlík

Ahoj Martine, jak zpětně hodnotíš to, že ses profesně zaměřil pouze na rekonstrukce?

S čím musí počítat člověk, který si chce koupit dům a zrekonstruovat si jej?

Martin poprvé drží v ruce knihu Jak vybrat rodinný dům (září 2017)

Jak často se stává, že se cena rekonstrukce ještě výrazněji změní po započetí stavebních prací na základě nově zjištěných informací o reálném stavu domu? Mívají rozpočty rekonstrukcí větší tendenci bobtnat v průběhu stavby než např. u novostaveb?

Když zítra vyhraju v loterii 20 milionů a začnu rovnou hledat dům na rekonstrukci v Praze nebo jejím okolí… Kdy nejdříve se budu moci nastěhovat, pokud vše půjde hladce?

Vlhké celé přízemí

Jak vypadá tvá obvyklá skladba práce? Kolik projektů rekonstrukcí jsi schopný zvládat souběžně?

Jak se pozná kvalitní projektant? V čem se nejvíce projeví zkušenosti? A může mít v něčem výhodu začínající projektant?

Koníček — víkend za kovadlinou

Jak momentálně vnímáš stavební trh z pohledu stavebníka, který se chystá rekonstruovat RD? Daří se lidem sehnat kvalitní dodavatele, řemeslníky, stavební dozor..?

Napadají tě nějaké příklady, kdy se tvé podnikatelské záměry nevyvíjely podle představ?

Napsal jsi dvě knihy, které vydalo nakladatelství Grada. Jak náročné bylo je napsat a jak se ti to dařilo skloubit s ostatní prací?

Mira Vlach & Projektový klub

Written by

Život je plný projektů. Provozovatel webů BankaProjektu.cz a SkoleniPM.cz, organizátor Projektového klubu (Projektovyklub.cz).

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade