การเอา Project ไปไว้ใน VisualSVN Server Repositories ด้วย Subversive บน Eclipse Luna

  1. Download และ ติดตั้ง Eclipse Luna IDE for Java EE Developers

2. ติดตั้ง Subversive SVN Plugin บน Eclipse Luna

3. เปิด Eclipse แล้วคลิกขวาที่โปรเจคแล้วเลือก Team => Share Project… ตามรูป

4. คลิกเลือก SVN จากนั้นคลิกปุ่ม Next ตามรูป

5. จากนั้นใส่ URL: http://<ip server>:<port>/svn/<ชื่อ repository> และ User, Password ตามรูป จากนั้นคลิกปุ่ม Next

6. เลือก Simple Mode ตามรูป หรือจะเลือก Advanced Mode ก็ได้แล้วแต่ถนัดเลย จากนั้นคลิกปุ่ม Next

7. คลิกปุ่ม Finish

8. เลือก File หรือ Folder ที่จะ Commit และ ใส่ Comment จากนั้นคลิกปุ่ม OK

9. เมื่อ Commit เสร็จแล้วจะมี URL ขึ้นตรง Project ของเราประมาณรูปนี้

10. เมื่อเข้าไปที่ http://192.168.43.29:88/svn/GradleProject แล้วเห็น Project ที่ Commit มา แสดงว่าเราเอา Project ไปไว้ใน VisualSVN Server Repositories เสร็จเรียบร้อย

และ สามารถคลิกที่ Folder เข้าไปดูได้ ตามรูป


จบแล้ววว…

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.