ติดตั้ง Gradle Plug-ins บน Eclipse Luna Release (4.4.0)

ภาพจาก https://gradle.org/eclipse
  1. เปิดโปรแกรมแล้วเลือกตามรูป

2. จากนั้นให้พิมพ์ในช่องค้นหาคำว่า fileExtension_gradle แล้วกด Enter และ คลิกที่ปุ่ม Install ตามรูป

3. ให้ติ๊กถูกที่ช่องสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ หน้าคำว่า Buildship Gradle … จากนั้นให้คลิกปุ่ม Confirm

4. แล้วเลือก I accept the terms of the license agreement จากนั้นคลิกปุ่ม Finish

5. จากนั้นก็รอจนกว่าจะติดตั้งเสร็จ

ุ6. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกปุ่ม Restart หรือปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่


จบแล้วววว ;]

References Website

https://gradle.org/eclipse/

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.