Bir filmin ekonomiye katkısı?

Osman Erdoğan
Dec 26, 2015 · 1 min read

Uzun zamandır sinema salonlarını çok aşırı bir kalabalık oluşturacak şekilde görmemiştim. Düğün Dernek 2 filminin izleyici sayısı ve bu sayının ekonomiye katkısı beni çok şaşırttı.

Ekonomiye katkısı derken, yapımcıya, oyunculara ve sinema salonlarına olan katkısından bahsetmiyorum. Bunların dışında kalan esnaf ve firmalardan bahsetmek istiyorum.

Her zaman ailecek gittiğimiz Nata Vega AVM filmin gösterime girmesi ve takip eden 2–3 hafta neredeyse iğne atsanız yere düşmeyecek kadar kalabalıktı. Normal de doluluk oranı %50-%60 civarı olan (otopark doluluğuna göre) alışveriş merkezi Düğün Dernek filminin vizyona girmesini takiben neredeyse %150 — %200 oranındaydı.

Bunun ekonomiye katkısı nasıl oluyor ona geleyim. Filmi izlemeye gelenlerin çoğu yemek yiyerek, çoğu çocuklarını eğlendirerek, çoğu gelmişken alışveriş yapalım diyerek.

Şimdi filmi izledin ortalama 14–18 TL diyelim ve bu para sinemaya, yapımcıya ve oyunculara kazandırdıkları. Peki diğerleri? Filmi yapandan, oyuncudan ve diğer tüm film için çalışanların haberi olmaksızın piyasayı nasıl canlandırdığından habersiz olan tüm sinema dünyası?

Aslında bunlar çok güzel şeyler. Neden mi?

Çünkü herkes kazanıyor…

Filmi yapan, oynayan, çalışan, izleyen, izlettiren, yemek firmaları, dükkanlar, avmler vs.vs. Ben bu tabloyu görünce çok sevindim herkesin ekmek kapısını açmasını sağlayan, piyasayı nasıl canlandırdığını görmek izlenme sayılarından daha önemli olduğunu düşünüyorum…

Osman Erdoğan

Written by

http://fb.me/osmanerdogn http://gplus.to/osmanerdogan Sosyal Medya yeniden hayat buluyor! Yenilikleri takip et, geri kalma...

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade