The Devil weasr Prada

The Devil weasr Prada

จากภาพยนต์เรื่องดังกล่าวสามารถตอบคำถามได้ดังต่อไปนี้

1. Individual Difference and Behavior in Organization

· คนเลือกทำงานอย่างไร

- กรณีที่ 1 เลือกทำเพราะเพียงเพื่อตามความใฝ่ฝันของตนเอง คือ ไม่ได้สนใจว่าเนื้องานจะเป็นอย่างไร แต่มองภาพไปว่า งานที่จะเลือกทำนี้ เป็นเส้นทางหรือโอกาสที่จะนำพาไปสู่งานเป้าหมายที่อยากทำในอนาคต

- กรณีที่ 2 เลือกทำงานเพราะสิ่งตอบแทน ได้แก่ รายได้ที่ดี ได้ไปทำงานต่างประเทศ ซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับ Psychological Contract เช่น การทำงานตามคำสั่งบังคับบัญชาของผู้บัญชาหรือหัวหน้างานเพียงเพื่อหวังสิ่งที่จะตามมาด้วย เช่น ได้ติดตามไปทำงานในต่างประเทศด้วย

· มีพฤติกรรมอย่างไร

- กรณีที่ 1 ทำงานเพื่อเงิน ไม่ได้คิดหรือทุ่มเทกับการทำงาน ทำงานไปวันๆ (ผักชีโรยหน้า)

- กรณีที่ 2 มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ทุกอย่างต้องเป็นไปที่หัวหน้าต้องการ ทำงานตามคำสั่งได้รับ

- กรณีที่ 3 มีการเปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเอง เพื่อให้เข้ากับสังคมที่ทำงาน ใช้ชีวิตในที่ทำงานกับเพื่อนร่วมงาน ที่มีความหลากหลาย และอายุงานอาสุโสกว่า (พนักงานในระดับเดียวกันสั่งงานกับพนักงานคนใหม่ ทั้งๆ ที่มีหน้าที่งานเดียวกัน )

- กรณีที่ 4 ที่สำคัญที่สุดคือ ต้องมีความรอบรู้ทางด้านแฟชั่น การแต่งกายมาทำงานให้สอดคล้องกับงานที่ทำ

· เมื่อมีปัญหาพนักงานแสดงพฤติกรรมอย่างไร

- 1. แสดงความไม่พอใจ พูด และปรับทุกข์กับพนักงานในแผนกเดียวกันเอง หรือ พนักงานคนอื่นๆ

- 2. แสดงพฤติกรรมใส่เพื่อนพนักงานด้วยกันเอง (ปัญหางานของพนักงานในระดับเดียวกัน)

- 2. ต่อหัวหน้างานจะแสดงพฤติกรรมเล็กน้อยหรือไม่แสดงพฤติกรรมอะไรดลย แต่จะแสดงพฤติกรรมลับหลังกับเพื่อนร่วมงาน (ปัญหางานจากหัวหน้า)

- 3. ลาออก (อารมร์ชั่ววูบ คิดอยากลาออก แต่เมื่อทำงานนั้นสำเร็จ) ก็ไม่ได้ลาออกแต่อย่างใด

2. Leadership

  • ผู้นำมีลักษณะอย่างไร

- บ้างาน ตรงต่อเวลา จู้จี้ขี้บ่น เอาแต่ใจ เจ้าระเบียบ นักวางแผน ละเอียดยิบทุกกระบวนการ

  • ส่งผลต่อพฤติกรรมพนักงานอย่างไร

- พนักงานมีความกระตือรือร้น (บางครั้งเหมือนผักชีโดรยหน้า)

- การเรียนรู้จากหัวหน้างานอย่างไม่รู้ตัว

- มุ่งมั่นทะเยอทะยาน

- การแต่งตัวต้องมาเป็นอันดับแรก

- พนักงานมีการปรับเปลี่ยน เปลี่ยนแปลง พัฒนาตัวเอง ให้เข้ากับงานที่ทำ

- มีความรอบครอบ รอบรู้

- กลัวการผิดพลาด กลัวการเสียหน้า

- แบ่งแยกงานกันทำ งานนี้เธอทำ งานนั้นฉันทำ

  • สิ่งที่เรียนรู้เกี่ยวกับ พฤติกรรมมนุษย์ในองค์กร การปฏิบัติงานในองค์กร การบริหารองค์กร การสร้างแรงจูงใจคนในองค์กร

- การทำงานแข่งกับเวลา จะทำงานช้าไม่ได้ ต้องมีการเตรียมการ ต้องมีความพร้อมในการทำงานอยู่ตลอดเวลา แม้เวลาหลักเลิกงาน ก็ยังมีงานต้องทำ

- การปฏิบัติงานในองค์กรให้ความสำคัญกับเรื่องสังคมการทำงาน เช่น รันเว เป็นนิตยสารแฟชั่น พนักงานในองค์กร ก็ต้องแต่งกาย แต่งหน้า ให้เข้ากับงานที่ทำ

- ไม่มี่ความหวาดกลัวต่ออุปสรรคการทำงานต่างๆที่กระหน่ำเข้ามา

- ทำงานดี มีความมุ่งมั่น มีโอกาสได้ไปร่วมงานที่ต่างประเทศ หรือ ได้รับสิ่งของตอบแทนเล็กๆ น้อยๆ (ในภาพยนต์เป็นสินค้าแบรนด์เนมที่มิรันด้าให้กับแอนเดรีย)

- เรียนรู้จากการทำงานและมองข้ามจุดที่คิดว่ามันไม่ใช่ แล้วก้าวสู่ความเป็นจริง (ออกจากงาน)

  • การเป็นผู้นำ (หัวหน้างาน)

- เป็นนักวางแผนที่ดี ทุกอย่างต้องมีความพร้อม ต้องมีการเตรียมงาน เพื่อไม่ให้งานเกิดความผิดพลาด

- มีความเด็ดขาด แม้จะมีปัญหาครอบครัวแต่ก็ยังให้ความสำคัญกับเรื่องมาก่อน

- ตรงต่อเวลา ให้ความสำคัญกับเรื่องเวลา การทำงานต้องมีกรอบเวลาที่ชัดเจน

- สังเกตพนักงาน บ่งบอกถึงการเอาใจใส่และให้ความสำคัญว่าพนักงานมีการพัฒนาตนเองไปอย่างไรบ้าง

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.