නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ

අලුත විවාහවුනු පවුලක් සදහා මෑතකදි නිමවූ ආරක්ෂිත නව නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ.පිරිසිදු ලිං ජලය,වායුසමනය කල කාමර,ආහාරපාන නොමිලේ.

පැමින විමසීම හෝ කෙලින්ම පදිංචි විය හැක