නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ

අලුත විවාහවුනු පවුලක් සදහා මෑතකදි නිමවූ ආරක්ෂිත නව නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ.පිරිසිදු ලිං ජලය,වායුසමනය කල කාමර,ආහාරපාන නොමිලේ.

පැමින විමසීම හෝ කෙලින්ම පදිංචි විය හැක

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.