"පණ නම් තණ අග පිනි බිදු වැන්නේ"

ඔබ,මා මියයන මොහොත හෝ මිය යන ආකාරය මෙසේ වේ යැයි නිවැරදිව කීමට සමත් අයකු වර්තමානයේ මේ මිහිමත වේ යැයි අප කිසිවකුටත් සිතිය නොහැක.

ඉදින් මරණින් මතු පොලවට පස් වී යන මේ ප්‍රාණය සුන් කයෙන් අසරණ මිනිසකු ජීවත් කරවිය හැකිනම්,එය ඔබ මේ ආත්මභවයේදී කරනු ලබන මහත් පුණ්‍යකර්මයක් වනු ඇත.

ඔබත් මේ මහගු පින්කමට දායකවීමට කැමති නම් මෙහි සදහන් දුරකථන අංක,ඊ මේල් ලිපින හෝ වෙබ් අඩවි වෙත පිවිසීමෙන් හෝ මෙම ලිපිය අන් අය අතර බෙදාහැරීමෙන් ඒ සදහා දායක විය හැක.

1) වකුගඩු දන් දීම උදෙසා
අධ්‍යක්ෂක,වකුගඩු කාන්දු පෙරීම් හා වකුගඩු බද්ධ කිරීමේ ජාතික මධ්‍යස්ථානය,නො 419,ජයන්ත වීරසේකර මාවත,කොලඹ 10
දුරකථන 0112422335/0112422336/0112445067
ෆැක්ස් 
0112422334
ඊ-මේල් nindumaligawattee@gmail.com

2) සියලුම ඇස් හා පටක දන්දීම උදෙසා
ශ්‍රී ලංකා අක්ෂිදාන සංගමය, අක්ෂිදාන ප්‍රධාන කාර්යාලය,120/12,විද්‍යා මාවත,කොලඹ 07,
දුරකථන 
0112698040/0112698041/0112698043/0112692051/0115742929
ෆැක්ස් 
0112698042
ඊ-මේල් 
Sieds_mail@yahoo.com
වෙබ්
www.eyedonation.slt.lk

3) රියදුරු බලපත්‍රයක් හිමි ඔබට වකුගඩු හෝ සියලුම ඉන්ද්‍රියයන් දන් දීම උදෙසා
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය,වකුගඩු බද්ධ කිරීමේ සහයෝගිතා පදනම
දුරකථන 
0722247236/0112877886/0115553890/ 0115553891

4) මරණයෙන් පසු සියලු අවයවන් දන් දිම උදෙසා
ශ්‍රී ලංකා පටක බැංකුව,
අක්ෂිදාන ප්‍රධාන කාර්යාලය,120/12,විද්‍යා මාවත,කොලඹ 07,
දුරකථන හා ෆැක්ස්
0112696109
ඊ-මේල්
tissuebank@dialogsl.com
වෙබ්
www.eyedonation.slt.lk
අන්තර්ජාල ලියාපදිංචිය
https://htb.mobitel.lk
ෆේස්බුක්
https://m.facebook.com/idonatelifesrilanka/

5) මරණයෙන් පසු මුලු ශරීරයම වයිද්‍ය පරීක්ෂණයන් උදෙසා පරිත්‍යාග කිරීමට
කාය ව්‍යවච්ජේද දෙපාර්තමේන්තුව,ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය. දුරකථන 0112802164/0112758690/0112829577/0112758694

කාය ව්‍යවච්ජේද දෙපාර්තමේන්තුව,කොලඹ විශ්වවිද්‍යාලය. දුරකථන 0112696243/0112688748/0112688749/0112695300

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.