පියඹා ඒම

නැටුමින් ගැයුමින් රසමසවුලින් හා සකලවිද සව්සිරියෙන් පිරි රෝමය අතැරදා,

නුහුරු නුපුරුදු නන්නාදුනන මිනිස් කතරෙන් මිදී,

අලුයම් යාමයේ ඔබ වෙත පියඹා එන්නට සිත් තුල වූ නොඉවසිලිමත් හැගුම,

දසත විහිදුනු විදුලි එලි,මල් වෙඩි පිරි නොරට අහස් ගැබට සමුදී කනාමැදිරි එලියෙන් පමනක් ආලෝකමත් වූ මුත් දසත අදුරින් වසාගත් ,

නොමවූමුත් ගුවන්පථ වසාගත් සියගණන් දඩුමොණරුන්,

නොපෙනෙන මුත් මහ සයුර වෙලාගත් සියගනන් නෞකාවන්,

රස බොජුන් වලට සමුදුන් මුත් සුපුරුදු සම්බෝලයයත් බත් පතටත් බැදි තෘශ්නාවෙන්,

කවුලුවෙන් එපිට පෙනෙනා හරිත අදුරුවන් ම්ව්බිම දැක්ම මිස,

අන් සැපතක් කොහිවෙද,නොරට සැරිසරනා අප වන් ලක්පුතුනට,

Like what you read? Give ආලකමන්දාව a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.