เห็นแก่ตัว

ถ้าพูดถึงคำว่า “เห็นแก่ตัว” เราก็อาจจะรู้สึกได้ถึงพลังงานที่ไม่ดี คนนั้นคนนี้ทำไมเห็นแก่ตัวจังเลย

เราว่า “เห็นแก่ตัว” มันก็เป็นเรื่องดีนะ คือการที่เราก็เห็นประโยชน์และพยายามให้ประโยชน์แก่ตัวเอง แต่มันจะเป็นความหมายที่ไม่ดีทันทีถ้าการเห็นแก่ตัวนั้นคือการได้มาโดยต้องแลกกับความรู้สึกของคนอื่น

เราเชื่อว่าคนทุกคน “เห็นแก่ตัว” เพราะทุกคน “รักตัวเอง” มากกว่าสิ่งอื่นใดบนโลก เห็นแก่ตัวเองน่ะถูกแล้ว แต่ “เห็นแก่คนอื่น” บ้างก็น่าจะเป็นเรื่องที่ชวนน่ายินดียิ่งกว่า เราเองก็เห็นแก่ตัวนะ อยากได้ความรักความรู้สึกและการกระทำที่ดีจากคนอื่น แต่บางทีตัวเองนั้นก็ไม่ได้ทำอย่างเดียวกันกับสิ่งที่ต้องการ บางอย่างที่อยากได้นั้นมันก็ผิด ตัดสินได้ว่าผิดถ้าเรานั้นได้ลองมอง “เห็นแก่ความรู้สึกคนอื่น” และอาจจะทำให้เขาเกิดความไม่สบายใจ

เราเคยไม่พอใจคนอื่นเพราะคิดว่าเขาเห็นแก่ตัว ตักตวงความสุขจากเราไปเพื่อความสุขตัวเองฝ่ายเดียว หรือเลือกที่จะตัดเราออกไปเพียงเพราะประโยชน์สุขในชีวิตตัวเอง แต่ลองมานั่งคิดดูแล้ว สิ่งที่เราไม่พอใจนั้นก็เป็นเพราะเราอยากให้มันกลายเป็นสิ่งที่เราพอใจ และถ้าเราได้ในสิ่งที่เราพอใจ นั่นก็คือเราเห็นแก่ตัวเหมือนกัน เอ้อ เห็นแก่ตัวกันไปหมด

แต่ตอนนี้เราก็ขออยู่ในโหมด “เห็นแก่ตัว” บ้างแล้ว “เห็นแก่ตัวเอง มองเห็นตัวเอง มองความคิดความรู้สึกตัวเอง เห็นว่าตัวเองนั้นควรเห็นแก่ตัวในระดับไหน และเห็นแก่ตัวยังไงที่ไม่ทำให้ตัวเองและคนอื่นทุกข์ใจ”

“เห็นแก่ตัว” ก็เป็นเรื่องดีได้ ถ้าเราเองก็ “เห็นแก่คนอื่น” ด้วย

แด่วันที่เสียใจกับความเห็นแก่ตัวของคนอื่นและตัวเอง และแด่วันที่อยากเห็นแก่ตัว

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.