“ก่อนจะว่าใครเขา คุณมองเงาตัวเองในกระจกรึยัง”

คนบางคนไม่รู้จักตัวเองทั้งชีวิต เพราะมัวแต่คิดโทษคนอื่น เอาความดื้อรั้น เอาตัวของตัวเองเป็นความถูกต้อง จึงไม่อาจเห็นความผิดพลาดของตัวเอง ปัญหาทางการเห็นของคนส่วนใหญ่ไม่ได้เกิดจากสายตา แต่มาจากความคิด และมักคิดว่าตัวเองคือความถูกต้อง ตัวเองสำคัญ

ก่อนจะคิดว่าตัวเองสำคัญ ดูให้แน่ชัดว่าเขาทำแบบนั้นกับทุกคนรึเปล่า เค้าอาจจะทำมากกว่าที่คุณได้รับอีกหลายเท่า อย่าหลงระเริงกับสิ่งที่ไม่แน่นอน ถ้าคนที่มีดีพออยู่แล้วคงไม่มีความจำเป็นต้องมองหาคนอื่น…

การคิดในสิ่งที่ตัวเองทำนั้นไม่แปลก แต่คิดว่าคนอื่นจะทำเหมือนตัวเองนี่สิแปลก ถ้าการได้มาครอบครองต้องแก่งแย่งมาจากคนอื่นแต่คิดว่าตัวเองทำถูกต้อง ทุกคนไม่ได้เป็นเหมือนคุณ อย่าเอาตัวเองตั้งแล้วตัดสินคนอื่น

ก่อนจะว่าใครเขา คุณมองเงาตัวเองในกระจกรึยัง หยุดพูดถึงคนอื่นที่คุณไม่เคยรู้จัก แล้วหันมารักตัวเอง มองตัวเอง แก้ไขตัวเองเถอะ

Like what you read? Give PuiJunG a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.