คุณค่าอันประมาณไม่ได้ของผู้หญิง


ผู้ชายจำนวนมากคิดว่า การขอผู้หญิงแต่งงานเป็นการทำเพื่อให้พวกเธอสมปรารถนา

แต่ลองมาคิดดูดีๆ สิ

เธอเปลี่ยนนามสกุล

เธอเปลี่ยนที่อยู่

เธอต้องจากพ่อแม่

เธอย้ายมาอยู่กับคุณ

เธอสร้างครอบครัวร่วมกับคุณ

เธอตั้งครรภ์เพื่อคุณ

การตั้งครรภ์เปลี่ยนรูปร่างของเธอ…เธออ้วนขึ้น

เกือบยอมแพ้ในห้องคลอดเพราะความเจ็บปวดเหนือจินตนาการตอนคลอดลูก

ลูกที่เธอคลอดออกมาก็ยังมีนามสกุลของคุณ

จนถึงวันสุดท้ายของชีวิต…ทุกๆ อย่างที่เธอทำ (ทำอาหาร ทำงานบ้าน ดูแลพ่อแม่ของคุณ เลี้ยงลูกของคุณ ทำงานหาเลี้ยงชีพ ให้คำปรึกษา ทำทุกอย่างให้คุณผ่อนคลาย พยายามเหนี่ยวรั้งให้ครอบครัวรักกัน ทุกๆ อย่างที่เป็นประโยชน์กับคุณ……… บางครั้งต้องแลกมาด้วยสุขภาพของเธอ สิ่งที่เธอชอบทำ และความงดงามของตัวเธอ

ตกลงใครทำเพื่อใครกันแน่?

ผู้ชายที่รัก ขอให้ซาบซึ้งและทะนุถนอมผู้หญิงที่เข้ามาในชีวิตของคุณตลอดเวลา เพราะมันไม่ง่ายที่จะเป็นผู้หญิง

“ ได้เกิดเป็นหญิงนั้นประเมินค่าไม่ได้ ”

Like what you read? Give PuiJunG a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.