ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้

..ชีวิตนี้ มีคนที่ชื่นชมคุณ

มีคนที่เกลียดคุณ มีคนที่อิจฉาคุณ

มีคนที่ดูถูกคุณ ช่างเถอะ!!

เพราะเขาเหล่านั้นเป็นคนอื่น!!

ชีวิตคนเราก็เป็นเช่นนี้

เป็นไปไม่ได้ว่าสิ่งที่คุณทำ

จะถูกใจใครๆไปเสียหมด

อย่าเป็นเพราะต้อง!

เอาใจใครคนใดคนหนึ่ง

แล้วต้องสูญเสีย

ความเป็นตัวของตัวเอง

เพราะต่างคนต่างก็มีจุดยืน

คุณในขี้ปากของคนอื่น

ไม่ใช่ตัวคุณที่แท้จริง!

ดวงตาเหมือนกัน แต่มองเห็นไม่เหมือนกัน

ใบหูเหมือนกัน แต่ได้ยินไม่เหมือนกัน

ปากเหมือนกัน แต่พูดไม่เหมือนกัน

ใจเหมือนกัน แต่คิดไม่เหมือนกัน

เงินเหมือนกัน แต่ใช้จ่ายไม่เหมือนกัน

คนเหมือนกัน แต่ก็ใช้ชีวิตไม่เหมือนกัน

มีคุณภาพเพียงใด ก็ต้องอยู่กับคนรู้คุณค่า

ทุ่มเทเพียงใด ก็ต้องให้กับคนที่รู้สัมนึกคุณ

จริงใจเพียงใด ก็ต้องให้ถูกคน

อ่อนน้อมเพียงใด ก็ต้องถูกที่ถูกทาง

สิ่งที่คุณรู้ อย่าพูดจนหมดเปลือก

สิ่งที่คุณเห็น อย่าเชื่อว่าเป็นจริงทั้งหมด

หากคุณไม่เดินออกไปเผชิญโลกกว้าง

คุณก็คิดว่าโลกมันกว้างเท่าที่คุณเห็น

…………

Like what you read? Give PuiJunG a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.