เจอหินก้อนเล็ก ข้ามเอาก็ได้

เจอหินใหญ่หน่อย ขยับเอาก็ได้

เจอภูเขา อ้อมเอาก็ได้

ทุกปัญหามีทางของมัน…..

ขึ้นอยู่ที่เราจะเลือกถูกทางหรือป่าว

สิ่งที่เราเจอตอนนี้อาจเป็นภูเขา

แต่เราเลือกที่จะขยับมัน…

มันก็ยิ่งทำให้เรา “เหนื่อยกว่าเดิม”

Show your support

Clapping shows how much you appreciated PuiJunG’s story.