Keskkonnasõbralik kaubaalus? Puitaluste tõeline mõju keskkonnale

Image for post
Image for post

Tänapäeva tarbimisühiskonna toel on kaupade veomahud aina suurenenud, ning aeglustumise märke veel näha pole. Samas kasutavad enamus tootjaid kaupade transportimisel loomulikult kaubaaluseid, mis omakorda suurendab puitaluste puhul raiemahte, ning plastiku tootmise puhul teatud mõttes samuti, kui kasutatakse täiteainena näiteks puidujahu, tselluloosi, paberit või spooni jne.

Puit on kõige levinum aluste valmistamise materjal, ning puitaluste osakaal üldises ringluses suurem. Kuid samas osade ettevõtete jaoks on plastik alus ,kauba iseloomu ja transpordi viisi tõttu, parem valik.
Puidust kaubaaluste kasutamise ümber tiirleb mitmeid poolt ja vastuargumente, enamasti võib siiski täheldada, et plastikaluste tootja on puidu vastu ja puitaluste tootja loomulikult plastiku vastu jne. Lageraie, CO2 jalajälg, looduslike ressursside raiskamine on põhilised vaidlusalased teemad. Kuid vaatame lähemalt, kas puitalus on tõesti nõnda paheline?

Jätkusuutlikus

Vastavalt keskkonna ministeeriumi Eesti metsavaru ja raiemahu 2018. aasta andmetele, katab mets 51,4% kogu maismaa (koos siseveekogugudega) pindalast, ning alates aastast 2000 on protsentuaalselt antud pindala püsinud sama või kerges tõusus. Andmete põhjal on metsatagavara juurdekasv alati ületanud raiemahu.

Eelnev annab ülevaate üldisest Eesti metsade seisukorrast aastani 2018 (antud raport väljastatakse iga 2 aasta tagant). Kui rääkida puitaluste tootjatest, siis iga endast lugupidav ja vastutustundlik ettevõte kasutab toormena võimalikult palju oma kasvatatud puitu ja import puitu, ning erinevalt plastiku tootmisest (mis nõuab suurtes kogustest energiat, sest on inimloodud toormaterjal) on puit isetaastuv ressurss. Meile teadaolevalt kohaldavad paljud ettevõtted ka reeglit, raiu üks-istuta kaks.

Keskkonnamõju

Co2 jalajäg ja kasvuhoone gaasid on tänapäeval kuum jututeema. Põhimõtteliselt tähendab see mingi toote, teenuse või kasvõi elustiili ja kogu riigi CO2 emissiooni täielikku mõju kliimale, mõõdetuna süsinikdioksiidi kogusega, mida antud toode, teenus jne põhjustab, kogu selle elutsükli vältel.

Ei ole kahtlustki, et ülemaailmne kaupade vedu annab oma panuse kogu CO2 jalajälje suurenemisse, kuid kaubaalused viivad antud mõju pigem alla, kui vastupidi. Kaubaaluseid kasutatakse, et pakkida suuremas koguses kaupa ühele transpordi vahendile, mis omakorda vähendab sõitude/lendude arvu, ning ka sellest tingitud keskkonna mõju. Ning erinevalt plastikalustest, on puitalus biolagunev.

Taaskasutus

Erinevalt plastikalustest, mida on võimatu parandada ja ümbertöötlus nõuab veelgi suuremat energiakulu läbi sulatamise, siis puitalus on 100% taaskasutatav. Puidust kaubaalust saab parandada, ümbertöödelda, mujal kasutada või hoopis ahju visata. Seega, pidades silmas ka alternatiive, on puitalus siiski kõige vähem loodust reostav viis kaupade transpordiks.

Erimõõdulised kaubaalused taskukohase hinnaga

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store