Matematiikka voi olla ajoittain haastavaa

Informaatiota on nykyään loputon määrä Internetissä: pelkästään Wikipediassa on yli kuusi miljoonaa artikkelia, minkä lisäksi sama tieto löytyy useaan kertaan jo pelkästään lukuisista Wikipedian lähteistä.

Vaikka tiedon määrä lisääntyy eksponentiaalisesti, ei se ole vieläkään helposti kaikkien saatavilla. Tarkoitamme tällä sitä että huolimatta tiedon olemassaolosta, ei se ole muodossa jota kaikki…

PureCalculators

Find the calculators and converters you need for education and fun!

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store