Elk bedrijf bouwt voor een toekomst.

Purpose Day
Aug 14 · 6 min read

Ron van Es, partner bij Purpose Day, spreekt mensen over zingeving, betekeniseconomie en de purpose van hun eigen bedrijf of organisatie. Dit keer Remco Kok, CEO van Stegeman en winnaar van de Purpose Day Award 2018.

Ik ben het vaker tegengekomen, mensen die plots hun ogen leken te openen de wereld. Zich gingen afvragen. Tot andere conclusies kwamen. Een besluit namen. Dit moet anders. Zo iemand is Remco Kok. ‘Op mijn vele autoritten door het land zag ik hoe mooi de wereld eigenlijk is. Dat klinkt wat vreemd, alsof je er dan pas achterkomt, kijkend door een autoruit. Ik realiseerde mij ook dat het met de wereld nu niet goed gaat. Klimaatverandering, vervuiling, de thema’s ook waar wij bij Stegeman iets mee moesten. Hoe? Wat? Mooie vragen om tijdens het autorijden over na te denken. En natuurlijk om met mijn team te bespreken.’

Autoritjes, zelfs in de file, zijn dus zo gek nog niet. Zo ken ik een ondernemer die op weg terug na een zeer geslaagde deal in de auto dacht: is dit het nu? En in die auto zijn eigen onderneming bedacht waar de wereld een beetje beter van zou worden. Of die andere ondernemer die bijna als een visioen zag wat zijn eigen pad moest worden om te gaan en daar ook naar gehandeld heeft.

Remco Kok vertelt me van de ambitieuze plannen die ze bij Stegeman inmiddels hebben en ik word ter plekke vrolijk. Ik bedenk ook dat mensen zoals hij de ware pioniers zijn in de betekeniseconomie. Natuurlijk zal Remco dat wegwuiven en roepen dat het een team effort is, en dat is het ook. Maar iemand moet zijn of haar hand opsteken. Iemand moet in de auto geraakt worden en denken: kan het anders? En iemand moet de moed hebben om mensen bij elkaar te roepen en die vraag te stellen: wat moet anders?

In het geval van Stegeman had het natuurlijk ook te maken met een veranderende markt, een race naar de bodemprijs van een product en vooral met consumenten die bewuster zijn geworden met wat ze eten en niet meer willen eten. Hoe blijf je dan als bedrijf bestaan? Met zijn team kwam Remco uit bij een formule die hout snijdt: 1–50–100. De formule houdt in dat binnen 5 tot 7 jaar heel Stegeman geen verspilling meer heeft. Dat is de 1. Zo rekende het team uit hoeveel varkens er nu nog werden weggegooid als afval, verspilling. Dat was niet misselijk. Door daar resoluut op in te gaan, ‘de wereld verdient beter’, geloven ze dat verspilling helemaal terug te brengen is. Dat vraagt om nieuwe ideeën, dat vraagt om verstandige besluiten, maar het vraagt vooral om vastberadenheid. Het gevolg is niet alleen dat je als bedrijf het goede doet, maar het geeft ook trots, en een een verhaal naar elkaar en naar buiten.

De ‘50’ in de formule is zelfs nog ambitieuzer en staat ervoor dat Stegeman de komende 5 tot 7 jaar wil komen tot een productrange waarvan 50% geen vlees bevat. Wacht even, een vleesverwerker gaat de komende jaren 50% minder vlees verwerken in hun producten? Precies. Remco Kok: ‘Vlees is vervuilend en minder vlees eten is gewoon beter voor deze planeet. Daar willen we aan bijdragen en tegelijkertijd producten aanbieden die ook lekker zijn.’ Door de hand in eigen boezem te steken en te zien dat de enorme vleesproductie echt een aanslag is op het welzijn van deze wereld, steken ze daar bij Stegeman hun hoofd niet in het zand, maar kiezen ze de weg naar voren. Niet voor niets werken ze bijvoorbeeld samen met Jaap Korteweg van de Vegetarische Slager en bieden hem productiecapaciteit met zijn 100% vegetarische producten.

Impressie Purpose Day 2018 (en check vooral het einde van de korte film!)

De ‘100’ ten slotte in de formule is dat er binnen 5 tot 7 jaar 100% transparantie is in de hele productieketen. Dat wil zeggen in het productieproces zelf, maar ook in het dierenwelzijn. Ook dat is de zorg voor de wereld: waar komen onze varkens vandaan en zijn ze goed behandeld? En hoe gaan we zelf om met ons proces? In dat verlangen naar 100% transparantie wordt juist ook het gesprek met organisaties die voor dierenwelzijn opkomen niet geschuwd. Transparantie is iedereen in je keuken mee laten kijken. Natuurlijk heeft een bedrijf een heldere doelstelling, verkoop van wat je maakt, maar dat hoeft niet vanuit een schimmige ‘achterkamer’. En die transparantie kan ook als je trots mag zijn op je product, hoe je het produceert, met welke intenties en vooral voor wie je het maakt.

Toen Remco dit aan zijn Spaanse moederbedrijf ging uitleggen, keken ze hem eerst ongelovig aan. Er moesten heel wat woorden over die grens worden gesproken voordat ook daar het licht aanging. De wereld is echt anders geworden, en Stegeman sluit daar goed bij aan. En dan is het helemaal mooi om te zien dat het met het bedrijf ook weer de gezonde financiële kant uitgaat.

Het was duidelijk, toen ik bij Remco op kantoor zat, dit is iemand met een missie. Want boven dat Spaanse moederbedrijf hangt weer een, nog veel groter, moederbedrijf. Een bedrijf dat zelfs bij de top drie van de wereld hoort als het gaat om vleesverwerking. Remco heeft wel eens het idee gehad om ergens anders ‘goed’ te gaan doen, maar ik ben ervan overtuigd dat hij hier op de goede plek zit. Stel je voor dat hij ook andere bedrijven in de foodsector kan overtuigen van zijn sterke ideeën?

Het is opvallend dat veel CEO’s van strakke start-ups uit Silicon Valley of ondernemers met een sexy verhaal over het verbeteren van de wereld met een idee zo makkelijk het toneel krijgen. We smullen van die verhalen. En terecht, want het zijn vaak goede verhalen. Maar het zijn wel startende bedrijven die de wind al mee hebben. Veel te weinig lees ik verhalen van bedrijven die een ommekeer maken. De verhalen van de ondernemers die de wind niet mee hebben omdat ze in een branche zitten waar vernieuwing niet over één nacht ijs kan. Over CEO’s die hun nek uitsteken en stapje voor stapje nieuwe terreinen opgaan en hun mensen daarin meenemen. Dat zijn de ingewikkelde verhalen. Dat zijn ook verhalen van weleens een nacht wakker liggen hoe je dit nu weer voor elkaar gaat krijgen. Het verhaal van overtuigen en moedig doorgaan. Het verhaal van de eigen purpose langzaam gestalte geven, misschien zelfs buiten de spotlights. Daarvoor moet je als ondernemer, als CEO, een pionier durven zijn.

‘To build an inspired, committed workforce, you’ll need middle managers who not only know the organization’s purpose but also deeply connect with it and lead with moral power.’

Niet alleen de leider met het idee, zoals Remco Kok, is nodig, maar ook de mensen die hem als leider dat idee zien uitleggen en willen navolgen. Je eigen mensen meenemen. Samen door vuren gaan. Samen het geloof hebben dat de veranderingen, die heel vaak nog niet zichtbaar zijn, nodig zijn. Samen daaraan willen werken.

Bij Stegeman hebben ze hun weg naar de toekomst als bedrijf gevonden, en dat voor een bedrijf dat al 160 jaar bestaat! Geen verspilling meer, 50% minder vlees in producten en 100% transparantie. Dat is een claim op de toekomst. En die mag gezien en gehoord worden.

Ron van Espartner Purpose Day

Op Purpose Day 2018 kreeg Remco Kok van de organisatie de Purpose Award 2018. Dit stimuleerde hem om het verhaal van Stegeman meer naar buiten te brengen, zoals bijvoorbeeld in een aansprekend interview in het vakblad Voedingsindustrie ‘Gamechanger zoekt medestanders’.

Purpose Day 2019 wordt een totaal andere dag met het thema ‘We Mean Business’. Los van alle verhalen van heel veel sprekers uit het bedrijfsleven — hebben we namelijk met elkaar business te doen, meaningful business.

Daarom geen groot podium waar de sprekers hun verhalen de zaal in slingeren, maar een festival waar we in 3 — dicht bij elkaar liggende locaties — samen in debat gaan, inspiratie opdoen, veel vragen stellen en antwoorden krijgen, geactiveerd worden en vooral elkaar op het scherpst van de snede ontmoeten. Be there — 15 november in Rotterdam!

Purpose Day

Written by

Get inspired, get connected, get started!— www.purposeday.nl

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade