This story is unavailable.

Em trai tôi, tôi có thể nói rằng bạn đã bị tổn thương và lạm dụng bởi một thành viên của phái nữ, không nghi ngờ gì. Điều quan trọng để nhận ra là khái quát hoá tất cả các nữ giới trên toàn cầu làm tổn thương cả bạn, vì trí tuệ giả định của bạn nhưng không thành công, và phụ nữ trên toàn thế giới, vì họ bị từ chối cơ hội để gặp nhau.

Bạn đã bị tổn thương, và điều quan trọng là chỉ tập trung chữa lành những gì đã xảy ra với bạn. Hơn thế nữa, đã đến lúc bạn luyện nghe. Chế độ gia trưởng cũng tồi tệ như sự bình đẳng toàn trị của giới tính. Chúng ta hãy trục xuất đạo đức giả và đồng ý rằng chúng ta là những người thực sự muốn thực hiện ý chí của chúng ta, MGTOW, và nếu chúng ta là một người không có ý chí, chúng ta sẽ cho ý chí đó với Đấng Tối cao, Đấng sẽ tối đa hóa nó cho chúng ta, và sau đó chúng ta có thể lựa chọn từ những lựa chọn có ích nhất.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.