Cau Hawai sự lựa chọn thích hợp cho văn phòng bạn!

Trúc hawai ưa sáng hoặc chịu bóng bán phần thích hợp làm cây trồng trong nhà hay văn phòng, giai đoạn còn nhỏ đòi hỏi phải che bóng, đất thoát nước tốt. Nhân giống từ hạt hoặc tách bụi, mọc khỏe.

Cây trúc hawai một trong những loại cây cảnh có khả năng hấp thụ khí độc hóa học , đặc biệt là chất xy-len rất tốt nên được ưa chuộng trồng trong nhà , văn phòng làm việc.

Do nhiều có lợi ích tốt cho sức khỏe con người mà nó đã được những đơn vị cho thuê cây xanh văn phòng chú trọng, cho thuê cây.

Việc tưới nước cho cây: Cây trúc hawai khi trồng chậu hoặc trồng đất cần có nhu cầu nước khá cao để phát triển và đẻ nhánh nhất là vào giai đoạn cây bắt đầu sinh trưởng đẻ nhánh, không để đất quá khô. Với môi trường trong văn phòng thì bạn cần đặt biệt lưu ý về việc tưới cây sao cho đủ lượng nước nhưng không được ngập úng. Bón lân 1 tháng 1 lần quanh gốc cây .

Trúc hawai là một trong những sản phẩm được rất nhiều văn phòng chọn lựa, mua và bày trí cho văn phòng mình. Trên thị trường nó có giao động từ 450k -650k tùy theo loại chậu và cây.

Xem thêm:

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.