Có hay không chuyện sân chơi bị lấn chiếm làm buôn bán

Chúng ta vẫn thường tự hỏi tại sao ngày càng ít sân chơi cho thiếu nhi, thực ra không phải chính quyền không tạo ra các sân chơi cho thiếu nhi mà chỉ đơn giản người dân lấn chiếm sân chơi để sử dụng với nhiều mục đích khác nhau như buôn bán kinh doanh đồ ăn hoặc làm sân phơi quần áo.

Cầu trượt bị chiếm dụng bừa bãi

Điều đó khiến cho trẻ em càng ngày càng không có chỗ sinh hoạt vui chơi cho trẻ em. Trước những vấn đề này, anh Thư, 1 cư dân tại quận Vĩnh Phúc, Ba Đình cho biết :”Đa số những người chiếm dụng sân chơi là những người dân sống ở đây, họ cũng có trẻ con nhưng có vẻ họ không muốn cho con cháu mình vui chơi ở sân chơi, hay tóm lại họ thấy lợi ích của họ lớn hơn so với lợi ích chung của cộng đồng. Trong một số cuộc họp tổ dân phổ cũng có một số người đề ra nhưng cũng có những người phản đối vì bản thân họ hoặc người nhà họ đang vi phạm nên ko ủng hộ”

Theo khảo sát của phóng viên, tại một số khu vực tập trung dân cư đông như các khu tập thể, nhà tái định cư, các sân chơi bị chiếm làm chỗ buôn bán, nhiều chỗ còn sử dụng các thiết bị sân chơi trẻ em như một phương tiện kinh doanh như lấy ghế bập bênh làm ghế ngồi quán nước hoặc các cầu trượt được tận dụng để hàng hóa bán hàng, ghế ngồi.Điều này nhìn có thể gây phản cảm và nhức nhối. Để có thể đầu tư một sân chơi thiếu nhi không phải là số tiền nhỏ, chưa kể phải lấy diện tích mặt bằng tuy nhiên nhiều ng vẫn vì lợi ích của cá nhân mà không quan tâm đến lợi ích cộng đồng.

Thiết nghĩ trong thời gian tới cần có những đoàn kiểm tra rà soát toàn bộ các công trình dự án sân chơi đã đc nhà nước xây dựng và đánh giá hiệu quả dự án và quy rõ trách nhiệm cho cán bộ phụ trách nhằm lấy lại những gì thuộc về cộng đồng và người dân.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.