Phân biệt máy nén khí Puma piston không dầu và có dầu

1. Máy nén khí Puma piston không dầu

- Là loại máy nén khí được thiết kế bên trong hộp trục khuỷu không dầu nên lượng khí đi — vào buồn khí nén không mang theo dầu. Lượng khí được sinh ra hoàn toàn là khí sạch 100%.

- Được sử dụng phổ biến trong nhiều ngành khác nhau như : máy nén khí không dầu sử dụng trong ngành y tế, thực phẩm, nha khoa.

>>>Xem thêm: máy nén khí trục vít Puma, máy nén khí Puma Trung Quốc

2. Máy nén khí Puma piston có dầu

- Là loại máy có công suất nhỏ chỉ khoảng 0,75 KW đến 11 KW.

- Điểm đặc biệt đó là lượng khí được sinh ra thường chứa 1 lượng nhỏ hơi dầu.

- Máy được sử dụng phổ biến trong các gara oto hoặc nhà xưởng nhỏ.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.