การดูแลสุขภาพที่ควรคำนึง

qwproduct-blog
Mar 26, 2016 · 1 min read

เป็นสิ่งจำเป็นที่เราควรจะเริ่มดูแลสุขภาพของเราเองตั้งแต่เนิ่นๆ ยิ่งเราทำการดูแลด้วยวัยเยาว์เท่าไหร่ ก็ยิ่งทำให้สุขภาพของเราในอนาคตไม่แย่ลงเร็วเท่านั้น อาจถามกันว่า เราควรเริ่มตั้งแต่เป็นเด็กเลยหรือไม่ ไม่มีคำตอบแน่ชัด แต่ถ้าเราตั้งสมมุติฐานว่า ร่างกายคนเราก็เหมือนรถยนต์ การอยู่ในวัยผู้สูงอายุ หมายถึงรถยนต์ที่ถูกใช้มาเป็นเวลานาน ถ้าไม่มีการเปลี่ยนน้ำมันเครื่องอย่างสม่ำเสมอ อาจต้องมีอุปกรณ์ช่วยเหลือ พวก ไม้เท้า พับได้ เปรียบเหมือนรถยนต์ที่ต้องมีอุปกรณ์ช่วยประคับประคองตัวรถ น้ำมันเครื่องก็ต้องเพิ่มตัวถนอมเครื่องเข้าไปในน้ำมันเครื่องด้วย เช่นพวกน้ำมันเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องยนต์ ร้าน ขาย ไม้เท้า ก็เหมือนร้านขายน้ำมันเครื่องนั่นเอง การดูแลผู้สูงอายุ ก็เหมือนกับการให้ความเอาใจใส่กับรถยนต์ที่ใช้มาระยะหนึ่ง จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องสม่ำเสมอ ดูแลน้ำมันต่างๆ ตรวจสภาพรถ ก็เหมือนเข้าโรงพยาบาลเพื่อตรวจสุขภาพ รถเก่ามีปัญหา ก็เหมือนปัญหาผู้สูงอายุ นั่นเอง

โรงพยาบาลผู้สุงอายุ

ถ้าเปรียบรถยนต์เหมือนผู้สูงอายุ ยางรถยนต์คงเปรียบเหมือนรองเท้า ส่วนเพลาขับเคลื่อนน่าจะเป็นขา ในที่นี้ ถ้าใช้ไม้เท้าช่วยพยุงก็น่าจะเหมือนแหนบใหม่ของรถ ถึงแม้ว่าจะมีแหนบใหม่แต่การติดตั้งก็ไม่เหมือนเดิม ความยืดหยุ่นของแหนบก็เหมือนความยืดหยุ่นของไม้เท้า ไม้เท้าช่วยเดินมีประโยชน์ต่อผู้สูงอายุ แหนบก็ช่วยพยุงรถยนต์มีประโยชน์กับรถยนต์ด้วยเช่นเดียวกัน รถยนต์อาจใช้ได้ 20 ถึง 30 ปีโดยทั่วไป บุคคลสูงอายุอาจอยู่ได้ 80 ถึง 100 ปีถ้ารถยนต์ได้รับการหมั่นตรวจ เหมือนการดูแลผู้สูงอายุได้มีการกระทำอย่างสม่ำเสมอนั่นเอง ราคาค่าใช้จ่ายก็จะมาเกี่ยวข้องด้วย ไม้เท้า ราคาถูก ก็เหมือนเราซื้อแหนบในราคาถูก โดยทั่วไปที่มีการกล่าวกันว่าราคากับคุณภาพไม่เกี่ยวกันและในที่นี้มีความเชื่อว่ามีความสัมพันธ์กันระดับหนึ่งอยู่

กลับมาเรื่องการดูแลแต่เนิ่นๆ ถ้าเราถนอมร่างกายตั้งแต่วัยเด็ก เมื่อเป็นผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะมีผลน้อยกว่าการไม่มีการดุแลเลย อุปกรณ์ต่างๆก็จะต้องเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย ไม้เท้าพับได้ วอคเกอร์ รถเข็น อุปกรณ์ช่วยพยุงต่างๆที่ติดในห้องน้ำ อ่างอาบน้ำ cotto หรือ อื่นๆ ก็จำเป็นต้องซื้อไว้ ติดตามได้ที่ pqsenior.com

เมื่อพูดถึงสุขภาพผู้สูงอายุเรามักนึกถึงโรงพยาบาลและหมอ ฉันใดฉันนั้น เมื่อดุแลรถยนต์เราก็ย่อมนึกถึงอู่ซ่อมรถ สุขภาพที่ดีได้รับการดูแลโดยถนอมการใช้ร่างกายตั้งแต่เด็กๆ ให้อาหารกับร่างกายที่ถูกต้องสมส่วน มีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เมื่อมีปัญหาสุขภาพก็รีบเข้าทำการรักษา ถือเป็นการดูแลที่น่ายกย่อง เมื่อเติบโตเป็นผู้ชรา หรือผู้สูงอายุ กำลังเครื่อง ตัวเครื่องก็จะยังไม่เสียหาย ถือเป็นการดุแลที่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามบางทีเรื่องเหล่านี้จะทราบหรือตระหนักรู้ก็เมื่อถึงวัยผู้ใหญ่แล้วนั่นเอง qsenior เป็นผู้แนะนำ

c

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade