droga

do przodu
idę moja droga
moja droga przede mną
i przed nią

przednią stopę stawiam
i przed nią czoła chylę
przed drogą przede mną

droga moja
na tej drodze mojej
stopę postaw i swoją

i wzrok podnoszę
droga moja
drogą bądź moją

i czoło jej stawiam
droga moja
tej drodze mojej

droga moja
czoło staw i swoje
tej drodze naszej

Like what you read? Give Robert M. Wysocki a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.