معرفی منابع مهندسی کامپیوتر و آی تی

برای شرکت در آزمون ارشد کامپیوتر و آی تی توصیه به دلایل مختلف به هیچ عنوان توصیه نمی‌شود که از کتب مرجع استفاده کنید مگر در موارد خاص، بنابراین باید برای هر درسی بهترین کتاب کنکوری‌ای که وجود دارد را تهیه کنید، نویسندگان کتاب‌های کنکور مطالب درون کتاب‌ها را از کتب رفرنس مختلف گرداوری کرده‌اند و بصورت خوب و منظمی مطالب را دسته بندی کرده اند

بنابراین در زیر بهترین منابع را برای تک تک دروس به شما معرفی می‌کنم

با کلیک بر روی لینک زیر به بزرگترین کانال کنکور ارشد و دکتری کامپیوتر و آی تی بپیوندید

https://telegram.me/konkurcomputer

در این جدول بهترین منابع برای کنکور ارشد مهندسی کامپیوتر برای تک تک دروس معرفی شده است، این منابع توسط استاد رضوی توصیه شده است

در زیر نیز می‌توانید بهترین منابع را برای رشته آی تی مشاهده کنید

در این جدول بهترین منابع برای کنکور ارشد فناوری اطلاعات برای تک تک دروس معرفی شده است، این منابع توسط استاد رضوی توصیه شده است

با آرزوی موفقیت برای شما

رامین رضوی

https://telegram.me/joinchat/BhvkbDvhn2eaD-xOrY6Evw

Like what you read? Give ramin razavi a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.