Rabbi Shmuly Yanklowitz
Rabbi Shmuly Yanklowitz

Rabbi Shmuly Yanklowitz

President & Dean - Valley Beit Midrash; Founder & President - Uri L’Tzedek; Founder & CEO - The Shamayim V’Aretz Institute; Founder & President of YATOM.