Dzięki za opinię.
Katarzyna Rojewska
11

Jeśli chodzi o opinie rekruterów, to słyszałem trzy wersje (chociaż najrzadziej o certyfikatach jako czymś podejrzanym), ale z perspektywy osoby (współ)odpowiedzialną za rekrutację w paru miejscach w ostatnich latach — przy pracy stricte programistycznej i architekturalnej z technologiami FOSS (głównie Python, Ruby, PHP) certyfikaty najczęściej prezentowali kandydaci niemogący znaleźć stałej pracy bądź osoby z niewielkim doświadczeniem. Oczywiście przy w/w. Salesforce sytuacja jest zgoła inna, i tam certyfikat może być wręcz koniecznością — podobnie jak przy pracy administratora sieci albo systemów.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.