Потіш робота: адаптовуємо під машиночитність поіменні голосування депутатів

rada 4you
rada 4you
Oct 5, 2017 · 5 min read

Перелік депутатів

Чому так важливо мати хороший, чітко структурований список депутатів?

Різні системи голосування

Що хотілося б мати в “правильному” наборі даних?

Простіше значить краще

Архівування файлів

Як понизити поріг входу для користувачів даними?

Де це все викладати?

  rada 4you

  Written by

  rada 4you

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade