Rafael Jovet-Ramos
Rafael Jovet-Ramos

Rafael Jovet-Ramos

Major Rafael Jovet, USA, (Retired) has taught Brazilian Jiu-jitsu throughout the globe while serving in the military.